POLICIJSKA UPRAVA LIČKO – SENJSKA
Hrvatskog sokola 2, 53 000 Gospić, tel.: +385 53 675 111
ličko-senjska uprava > Vijesti > Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Korisni linkovi:
2. srpanj 2018. -

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), a na temelju Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj: 43/18 i 52/18), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava ličko-senjska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA

    administrativni tajnik – 1 izvršitelj

    Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni stručni ispit 

2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL UPRAVNIH POSLOVA

    upravni referent – 1 izvršitelj

    Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni stručni ispit 

3. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA TEHNIKU

    policijski tehničar za komunikacije – 1 izvršitelj

    Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema; srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni stručni ispit 

4. SLUŽBA POLICIJE

    administrativni tajnik – 1 izvršitelj

    Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni stručni ispit 

5. POLICIJSKA POSTAJA OTOČAC

    administrativni tajnik – 1 izvršitelj

    Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni stručni ispit 

 6. POLICIJSKA POSTAJA OTOČAC

     administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

     Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni stručni ispit 

7.  POLICIJSKA POSTAJA DONJI LAPAC

     upravni referent – 1 izvršitelj

     Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni stručni ispit 

8. POLICIJSKA POSTAJA DONJI LAPAC

     administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

     Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni stručni ispit 

9.  POLICIJSKA POSTAJA SENJ

     upravni savjetnik – 1 izvršitelj

     Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni stručni ispit 

10. POLICIJSKA POSTAJA KARLOBAG

      administrativni tajnik – 1 izvršitelj

      Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni stručni ispit 

11.  POLICIJSKA POSTAJA NOVALJA

       upravni savjetnik – 1 izvršitelj

       Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni stručni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz  probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika diplome ili svjedodžbe,
 • preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam danaod dana objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu : 

 

                                           POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA

                                                        Gospić, Hrvatskog sokola 2

                                                     s naznakom „za javni natječaj“

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. fZakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinjakoji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici tijela Policijske uprave ličko-senjske www.licko-senjska@policija.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

                                                                                  Policijska uprava ličko-senjska   Vijesti za aktualni mjesec:


19.2.2019.Poziv na testiranje
18.2.2019.Oprez pri spaljivanju korova
18.2.2019.Rezultati akcija u prometu tijekom proteklog vikenda
15.2.2019.Policijski službenici održali predavanja o sigurnom korištenju interneta
15.2.2019.Uklonimo napuštena i neregistrirana vozila s javnih površina
15.2.2019.Dragovoljno predao streljivo
15.2.2019.Pod utjecajem alkohola upravljao autom
15.2.2019.Provaljeno u kuću
14.2.2019.Ne upravljajte vozilom ukoliko ste konzumirali alkohol
11.2.2019.Dragovoljna predaja streljiva u Otočcu
11.2.2019.Rezultati akcija u prometu tijekom proteklog vikenda
11.2.2019.Nepoznati vozač prouzročio prometnu nesreću
11.2.2019.Osumnjičen za krađu novca
8.2.2019.Osumnjičene za pronevjeru više od milijun kuna
5.2.2019.Obilježen „Dan sigurnijeg interneta“
5.2.2019.Provaljeno u urede
4.2.2019.Rezultati akcija u prometu tijekom proteklog vikenda
4.2.2019.Otuđena motorna pila


str.: 1 od 1. Ukupno: 18 zapisa.